Strona główna -> Statut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUT

 

 

 

 

Przedszkola Samorządowego

„MIŚ  USZATEK”

 

w Łukowicy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst jednolity zawierający zmiany wprowadzone

Uchwałą nr 9 /2013/14

z dnia 5  lutego  2014 r.  

 

 

Spis treści :

 

ROZDZIAŁ I  

NAZWA PRZEDSZKOLA §1- § 6

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA §7 - §15

 

ROZDZIAŁ III

ORGANY PRZEDSZKOLA §16- § 36

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA §37- § 45

 

ROZDZIAŁ V

ZASADY ODPŁATNOŚCI §46- §49

 

ROZDZIAŁ VI

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA §50- § 57

 

ROZDZIAŁ VII

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA §58- § 61

 

ROZDZIAŁ VIII

SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA §62 - § 67

 

ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 68- §72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I

 

NAZWA PRZEDSZKOLA

 

§ 1

 

1. Przedszkole nosi nazwę : Przedszkole Samorządowe „Miś Uszatek”

 w Łukowicy

§ 2

 

1.     Siedzibą przedszkola jest miejscowość Łukowica.

2.     Adres przedszkola:     Łukowica 348

                                        34- 606 Łukowica

                                        tel. (018) 33-35-018

 

§ 3

 

1.     Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Łukowica.

 

§ 4

 

1.     Przedszkole jest jednostką organizacyjną Gminy w rozumieniu art. 9 i 47 Ustawy z dnia   8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

 

§ 5

 

1.     Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.

 

§ 6

 

1.     Przedszkole jest placówką publiczną, która:

 

1)    prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

 

A.   podstawa programowa   realizowana jest przez 5 godzin dziennie, tj. od godz. 7.30 do godz.12.30. W tym czasie zapewnia się dzieciom bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę. I tak :

 

a)     co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę ( w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),

b)    co najmniej 1/5 czasu ( w przypadku młodszych dzieci – 1/4 czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp.  (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.),

c)     najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego rodzaju typu zajęcia dydaktyczne, realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego,

d)    pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować ( w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

 

2)    przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności

3)     zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach

 

   ROZDZIAŁ II

 

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

§ 7

 

1. Celem przedszkola  jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie   z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno- kulturowym          i przyrodniczym uwzględniając Ustawę o systemie oświaty oraz przepisy wydane na jej podstawie, a w szczególności podstawę programową wychowania przedszkolnego.

 

2.      Organizowanie  i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

3.     Umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

 

4.     Sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola, organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.

 

 

5.       Współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej. 

§ 8

 

1.      Wynikające z powyższych celów  przedszkole realizuje swoje zadania w ramach następujących obszarów edukacyjnych :

 

1)  Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się     z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

 

2 ) Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych         i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

 

3)   Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

 

4)  Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

 

5)  Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

 

6)  Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

 

7)  Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.

 

8)  Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.

 

9 )  Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.

 

10)  Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

 

11)  Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.

 

12)  Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

 

13)  Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

 

14) Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

 

15)  Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

 

 

§ 9

 

1.     Podstawowe formy działalności przedszkola to:

 

1)  obowiązkowe zajęcia edukacyjne z całą grupą,

2)  zajęcia symulacyjne organizowane w małych zespołach,

3)  zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla dzieci mających trudności w nauce,  zajęcia dla dzieci zdolnych oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci z zaburzeniami rozwojowymi- w ramach prac zespołu ppp ,

4)  okazje edukacyjne – stwarzanie dziecku możliwości wyboru zadań, czasu ich realizacji, wyboru partnerów i środków materialnych

5)  spontaniczna działalność dzieci,

6)  zajęcia dodatkowe organizowane za zgodą rodziców .

 

§ 10

 

1.     W przedszkolu może być prowadzona działalność innowacyjna                         i eksperymentalna.

2.     Innowacją pedagogiczną, zwaną „innowacją”, są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy przedszkola.

3.     Eksperymentem pedagogicznym zwanym „eksperymentem”, są działania służące podnoszeniu skuteczności kształcenia w placówce, w ramach których są modyfikowane warunki, organizacja zajęć edukacyjnych lub zakres treści nauczania, prowadzone pod opieką jednostki naukowej.

4.     Innowacje i eksperymenty nie mogą prowadzić do zmiany typu placówki.

5.     Warunki organizowania działalności innowacyjnej i eksperymentalnej określają odrębne przepisy.  

 

§ 11

 

1.     Przedszkole zapewnia dzieciom stałą opiekę pedagogiczną w czasie zajęć       w przedszkolu oraz poza przedszkolem.

2.     Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

3.     Nauczyciela w jego pracy opiekuńczej, wychowawczej i związanej                  z zapewnieniem dzieciom bezpieczeństwa wspomaga w miarę możliwości i potrzeb  woźna lub pomoc do dzieci (jeśli jest zatrudniona).

4.     Podczas spacerów i zajęć organizowanych poza terenem przedszkola, jeśli zachodzi taka potrzeba nauczycielowi towarzyszy woźna , pomoc lub inny pracownik przedszkola .

 

 

§ 12

 

1.     Przedszkole zapewnia organizację wycieczek autokarowych zgodnie              z odrębnymi przepisami.

2.     Organizuje ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych  wypadków za zgodą i odpłatnością rodziców.

 

§ 13

 

1.     Do przedszkola przyprowadzane jest dziecko zdrowe, a po chorobie całkowicie wyleczone.

2.     W przedszkolu nie przewiduje się dokonywania  jakichkolwiek zabiegów lekarskich ani podawania farmaceutyków.

3.      W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, dyrektor lub nauczyciel informuje rodziców o jego stanie, a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.

4.     W sytuacjach nagłych wzywany jest lekarz lub pogotowie z równoczesnym poinformowaniem rodziców.

 

§ 14

 

1.     Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola   i z przedszkola do domu.

2.     Dopuszcza się możliwość :

a) odbierania dziecka przez osobę dorosłą,   zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną na piśmie przez rodziców ( lub w karcie zapisu do przedszkola )

3.     W przypadku nie odebrania dziecka z przedszkola nauczyciel sprawujący            w tym dniu opiekę nad dzieckiem powinien o tym fakcie niezwłocznie telefonicznie powiadomić dyrektora przedszkola oraz rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.

4.     Do chwili odebrania dziecka z przedszkola przez rodziców lub prawnych opiekunów, bądź osoby wyznaczone przez nich, nauczyciel sprawuje nad nim opiekę w przedszkolu.

5. W przypadku ograniczenia praw rodzicielskich przez jednego z rodziców, upoważniony rodzic przedstawia stosowne zaświadczenie wydane przez Sąd Rodziny. Nauczyciel nie rozstrzyga problemów rodzinnych dotyczących opieki-prawa odbierania dziecka nie uregulowanych prawnie. 

 

§ 15

 

1.     Przedszkole organizuje naukę religii na życzenie rodziców zgodnie z odrębnymi przepisami .

2.     Za zgodą rodziców w przedszkolu mogą być organizowane zajęcia dodatkowe: m. in. rytmika, nauka  języka obcego i inne.

3.     Za zajęcia dodatkowe przedszkole nie może pobierać opłat wyższych niż 1 zł za godzinę.

4.     Zajęcia dodatkowe nie mogą być organizowane w czasie przeznaczonym na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

5.     Osoby prowadzące zajęcia dodatkowe winny posiadać stosowne kwalifikacje.

6.     Zajęcia dodatkowe prowadzone będą w ustalone dni i określonej godzinie w porze poobiedniej.

7.      Czas prowadzonych zajęć dodatkowych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi 15-20 minut dla dzieci 3,4 – letnich i 25-30 minut dla dzieci 5,6- letnich . Sposób dokumentowania tych zajęć  określają odrębne przepisy  .

8.     Dzieci nie uczestniczące w zajęciach dodatkowych mają w czasie ich trwania zapewnioną opiekę nauczyciela .

9.     Przedszkole może rozszerzyć swoją ofertę programową o bezpłatne zajęcia proponowane przez Gminę Łukowica zgodnie z potrzebami  dzieci i ich rodziców.

 

 

ROZDZIAŁ III

 

ORGANY PRZEDSZKOLA

 

§ 16

 

1.     Organami przedszkola są:

1)    Dyrektor przedszkola

2)    Rada Pedagogiczna

3)    Rada Rodziców

4)    Rada przedszkola – z chwilą jej powołania

 

§ 17

 

1.     Przedszkolem kieruje dyrektor.

2.     Dyrektora powołuje i odwołuje organ prowadzący zgodnie z odrębnymi przepisami.

3.     W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go inny nauczyciel tego przedszkola, wyznaczony przez organ prowadzący.

 

 

 

§ 18

 

1.     Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola                      i reprezentuje go na zewnątrz.

 

2.     Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny, wykonując w szczególności następujące zadania:

1) organizuje ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy przedszkola

2) kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola

3) ocenia stan i warunki oraz efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej przedszkola

4) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole

 

3.     Dyrektor wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań , w szczególności przez :

1)    organizowanie szkoleń i narad

2)    motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego

3)    przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających z nadzoru pedagogicznego

4)  dokonuje oceny pracy nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami

5)    w celu realizacji zadań  wnikających  ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektor obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne , wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej przedszkola.

 

4.     Udziela pomocy nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

5.     Inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych                i organizacyjnych.

 

6.     Sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne.

 

7.   Dyrektor przedszkola organizuje indywidualne obowiązkowe roczne   przygotowanie przedszkolne w porozumieniu z organem prowadzącym.

 

8.   Dopuszcza  do użytku , po zasięgnięciu opinii  rady pedagogicznej zaproponowany przez nauczycieli  program wychowania przedszkolnego .

 

9. Odpowiada za organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pomocy psych.-pedagog. udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi. Organizacja i udzielanie pomocy psych.-pedagog. Odbywa się we współpracy z :

a)       rodzicami dzieci

b)      poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi,

c)       placówkami doskonalenia nauczycieli,

d)      innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,

e)       organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.  

§ 19

 

1.     Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i rodzicami oraz środowiskiem lokalnym.

2.      Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji.

3.     Umożliwia współdziałanie i współpracę organów przedszkola.

 

§ 20

 

1.       Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.

2.       Wykonuje zadania wynikające z przepisów szczególnych m. in.:

1)    organizuje pracę kancelarii, odpowiada za dokumentację placówki

2)    sporządza arkusz organizacyjny placówki

 

§ 21

 

1.     Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli, pracowników nie będących nauczycielami, decyduje                    w sprawach:

1)    zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola

2)    przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola

3)    występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej     w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola .

2.     Stwarza w przedszkolu atmosferę akceptacji, współpracy i wzajemnej życzliwości.

3.     Realizuje zalecenia, wskazówki i uwagi ustalone przez organ prowadzący oraz sprawujący nadzór pedagogiczny.

4.     Rozpatruje wnioski, skargi i zażalenia zgodnie z wewnętrznym regulaminem.

5.     Powiadamia dyrektora szkoły w obwodzie, którego dziecko mieszka                o spełnianiu przez dziecko obowiązku odbywania rocznego przygotowania oraz zmianach w tym zakresie.

 

§ 22

 

1.     W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2.      W skład Rady Pedagogicznej  wchodzą dyrektor przedszkola i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

3.     Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

4.     Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz odpowiada za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.

 

§ 23

 

1.     Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb.

2.     W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

3.     Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego przedszkole albo, co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

 

§ 24

 

1.       Dyrektor przedszkola przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności przedszkola.

 

§ 25

 

1.       Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1)    zatwierdzenie planu pracy przedszkola i koncepcji pracy przedszkola

2)    podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu

3)    ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego

4)    podejmowania uchwał w sprawach skreślenia dziecka z przedszkola

5)    uchwalanie statutu przedszkola i jego zmiany

6)    uchwalanie regulaminu działalności Rady.

 

2.       Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)    organizację pracy przedszkola, w tym zwłaszcza rozkład  dnia,

2)    projekt planu finansowego przedszkola

3)    wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród wyróżnień

4)    propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac     i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

5)    zaproponowane przez nauczycieli programy wychowania przedszkolnego

6)    propozycje dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im stanowisk kierowniczych w przedszkolu

7)    przedstawionych przez dyrektora, a zaproponowanych przez nauczycieli do realizacji programów wychowania przedszkolnego, w tym programów własnych nauczycieli

8)    wniosek o indywidualny program lub tok nauki dziecka

9)    zaproszenie przez dyrektora do udziału w zebraniu Rady Pedagogicznej – z głosem doradczym- osób spoza przedszkola.

 

3. Rada Pedagogiczna wnioskuje w sprawach:

1) Rada Pedagogiczna może wystąpić z umotywowanym wnioskiem do  organu prowadzącego przedszkole   o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.

2)    W przypadku określonym w ust. 1 pkt. a organ prowadzący przedszkole jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

3)    Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o przyznanie nagrody dyrektorowi przedszkola.

4)    Rada  Pedagogiczna może wystąpić do dyrektora przedszkola o dokonanie oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego nauczyciela.

 

§ 26

 

1.            Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola albo jego zmiany.

 

§ 27

 

2.       Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.

 

 

§ 28

 

1.       Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.

2.       Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych                z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor nie zwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

§ 29

 

1.      Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności.

2.      Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

 

§ 30

 

1.     Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na        posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

 

§ 31

 

1.  Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola.

2.  Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności , który nie może być          sprzeczny ze statutem przedszkola.

3. Członkowie rady rodziców wybierani są co roku na pierwszym zebraniu        ogólnym rodziców po dwóch przedstawicieli rodziców z każdej grupy.

 

§ 32

 

1.     Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora Rady Pedagogicznej oraz Rady Przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.

2.     Może występować z wnioskiem do dyrektora o dokonanie oceny pracy nauczycieli.

3.     Na wniosek dyrektora opiniuje pracę nauczyciela za okres stażu w celu ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela ubiegającego się               o kolejny stopień awansu zawodowego.

 

 

 

 

§ 33

 

1.       W celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

2.       Zasady wydatkowania funduszy rady określa regulamin jej działalności.

 

§ 34

 

1.       Organy przedszkola współdziałają ze sobą, w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dzieci oraz podnoszenia jakości pracy przedszkola.

2.       Organy przedszkola zapewniają bieżącą informację pomiędzy sobą poprzez:

1)    organizowanie wspólnych posiedzeń

2)    wzajemne zapraszanie przedstawicieli poszczególnych organów na spotkania

3)    planowanie i podejmowanie wspólnych działań

 

§ 35

 

1.     Organy przedszkola podejmują decyzję i działania w ramach swoich kompetencji.

2.     Nieporozumienia i spory pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców rozstrzyga dyrektor poprzez:

1)    wysłuchanie każdej z zainteresowanych  stron

2)    podejmowanie próby wyjaśnienia istoty nieporozumienia

3)    mediacje

4)  umożliwienie stronom spotkania na neutralnym gruncie.

3.     Spory pomiędzy dyrektorem, a nauczycielem/ami  będą rozpatrywane przez organy , w których kompetencjach będzie rozpatrzenie sprawy. 

 

 

§ 36

 

1.       W sprawach spornych pomiędzy dyrektorem przedszkola, a organami przedszkola, strony mogą zwracać się, w zależności od przedmiotu sprawy, do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

2.       Rozstrzygnięcie organu,  w którego kompetencjach była badana sprawa jest ostateczne.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA

 

 

§ 37

 

1.     Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 - 6 lat.

2.     W uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

3.     Liczba miejsc  w przedszkolu wynosi 37.

4.     W przedszkolu  są dwa oddziały: pięcio- (7.30-12.30) i ośmio- godzinny (8.00-16.00).

5.     Liczba oddziałów w zależności od potrzeb może ulegać zmianie.

 

§ 38

 

1.     Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku.

2.     Zasady doboru dzieci mogą być zróżnicowane i uwzględniać potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia, a także stopień i rodzaj niepełnosprawności.

3.     Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

4.     W oddziałach integracyjnych liczba wychowanków wynosi od 15 do 20,       w tym 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych.

 

§ 39

 

1.       Dzieci 5-  i 6- letnie realizują w przedszkolu roczny obowiązek przedszkolny.

2.   Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi  przedszkolnemu       obowiązani

     1) do zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;

     2) zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu, o którym mowa w art. 16 ust. 7a Ustawy o systemie oświaty  - w przypadku dziecka realizującego obowiązek poza przedszkolem.

3.  Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego może być spełniany  również przez uczęszczanie odpowiednio do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole:

      a) za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej

     b) lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej;

     c) przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.

4.  Niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

      1) Przez niespełnienie obowiązku  nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% w  obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w przedszkolu.

      2) Usprawiedliwianie nieobecności dokonywane jest osobiście przez rodziców/opiekunów prawnych ustnie lub telefonicznie u nauczyciela .

5. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,  wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku kalendarzowego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.

6.  Przyjęcie do przedszkola dziecka 7- letniego i starszego odbywa się na podstawie decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego wydanej przez dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie, której dziecko mieszka

7.   Indywidualnym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym mogą być objęte dzieci,  których stan zdrowia uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia uczęszczanie do przedszkola . 

 

§ 40

 

1.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana dzieciom w formie :

 

a) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

b)  porad i konsultacji.

Pomoc psych.-pedagog. Jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

 

2.Nauczyciele oraz specjaliści prowadzą działania mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci oraz rozpoznanie ich zainteresowań i uzdolnień, a także zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień dzieci.

 

1) Działania, o których mowa w pkt. 10 obejmują obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

 

2) W razie stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psych.-pedagog. nauczyciel , lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora.

 

3. Planowanie i koordynowanie udzielania dziecku pomocy psych.-pedagog. należy do obowiązków zespołu składającego się z nauczycieli oraz specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem.

Zespół, o którym mowa w pkt. 11 tworzy dyrektor. Zespół tworzony jest dla :

a)     dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej- niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii.

b)    dziecka, w stosunku do którego stwierdzono, że ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne  wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną – niezwłocznie po przekazaniu przez nauczyciela lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia dziecka taką pomocą.

c)     pracą zespołu koordynuje osoba wyznaczona przez dyrektora. Jedna osoba może koordynować pracę kilku zespołów.

d)    zadania i sposób działania zespołu pomocy psych.-pedagog. określają przepisy szczególne.

 

4. Zadaniem pedagoga i psychologa w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest

 

a)     prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspierania mocnych stron dziecka.

b)    minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

c)     prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.

 

5. Zadaniem logopedy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:

 

a)     prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dzieci, w tym mowy głośnej i pisma,

b)    diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wyników udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym dzieciom trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z tym dzieckiem,

c)     prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla dzieci,

d)    podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej,

e)     współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka.

 

§ 41

 

1.     Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego.

2.     Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest                  na podstawie zestawu programów wychowania przedszkolnego, uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego.

3.     Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

4.     Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności rytmiki, nauki języka obcego, nauki religii, zajęć rewalidacyjnych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

1)    z dziećmi w wieku 3 - 4 lat – około 15 – 20 minut

2)    z dziećmi w wieku 4 – 5,6 lat – około 25- 30 minut

 

§ 42

 

1.     Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

§ 43

 

1.     Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola.

2.     Arkusz organizacyjny przedszkola zatwierdza organ prowadzący. 

3.     W arkuszu organizacji przedszkola zatwierdza się w szczególności:

1)    czas pracy przedszkola

2)    liczbę pracowników przedszkola

3)    ogólną liczbę godzin pracy finansowaną przez organ prowadzący przedszkole

4)    kwalifikacje nauczyciela

§ 44

 

1.       Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej.

2.       Ramowy rozkład dnia uwzględnia zasadę ochrony zdrowia i higieny, zasady pracy w oddziałach integracyjnych oraz oczekiwania rodziców.

3.       Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad oddziałem, ustalają szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowaniami dzieci.

4.       Ramowy rozkład dnia określa czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 

§ 45

 

1.     Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny tj. od 1 września                 do 31 sierpnia.

2.      Przerwa w pracy przedszkola ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola w arkuszu organizacyjnym przedszkola.

3.     Dzienny czas pracy przedszkola ustalony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora trwa 5 godzin od 7.30 do 12.30 dla oddziału I i od 8.00 do 16.00 dla oddziału II.W dniu, w którym odbywają się zajęcia z religii wydłuża się czas realizacji podstawy programowej o czas powyższych zajęć.  

4.     Czas otwarcia i zamykania przedszkola może ulec zmianie, w zależności od potrzeb środowiska

1)    zmiany dokonywane są na podstawie zatwierdzonego projektu organizacyjnego przedszkola i aneksów,

2)    o wszelkich zmianach organizacyjnych rodzice są  na bieżąco informowani poprzez umieszczenie informacji w kąciku dla rodziców.

5.     Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się od godziny 7.30 do godziny 12.30. W dniu, w którym odbywają się zajęcia z religii wydłuża się czas realizacji podstawy programowej o czas powyższych zajęć .

1)     na wniosek rodziców pięcio- godzinny czas przeznaczony na realizację       

           podstawy programowej może być przesuwany w czasie, w granicach    około  1 godziny.

 

 

ROZDZIAŁ V

 

ZASADY ODPŁATNOŚCI

 

§ 46

 

1.     Wysokość opłaty za  pobyt dzieci w przedszkolu ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego wynosi na mocy Ustawy o systemie oświaty 1 zł za każdą godzinę” .

2.     Wysokość opłat za udział dziecka w zajęciach dodatkowych organizowanych przez Przedszkole Samorządowe „Miś Uszatek” w Łukowicy nie może być większa niż 1 zł za godzinę .

§ 47

 

1.     Koszty wyżywienia dziecka (tzw. wsad do garnka )w pełni pokrywają rodzice /opiekunowie prawni .

2.     Dzienną stawkę żywieniową, ustala dyrektor po uzgodnieniu z intendentką i z rodzicami .

3.     W przedszkolu istnieje możliwość z korzystania od jednego do trzech  posiłków.

 

§ 48

 

1.     Termin i sposób wnoszenia opłat za przedszkole  uchwala  Rada Gminy.

2.     Informacja w tym zakresie podawana jest przy zapisie dziecka do przedszkola, na spotkaniu organizacyjnym w sierpniu, a także na gazetce dla rodziców w przedszkolu.

 

§ 49

 

1.     Z wyżywienia w przedszkolu   mogą korzystać :

1)    Kucharka – nieodpłatnie.

2)    Nauczyciele , pracownicy przedszkola i inne osoby z zewnątrz  ponoszą koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków.

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 

 

§ 50

 

1.     Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub

     dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych      zadań.

2.     Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej                         i dydaktycznej wskazane jest, aby przynajmniej jeden nauczyciel opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

3.      

§ 51

 

1.     Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola : dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole, a także zadania związane z udzielaniem pomocy ppp .

 

2.     Realizuje zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów.

 

3.     Współpracuje z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania m. in.:

1)    informuje rodziców o realizowanych zadaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego i planów pracy

2)    udziela rodzicom rzetelnych informacji o postępie, rozwoju i zachowaniu dziecka

3)    ustala z rodzicami wspólne kierunki działań wspomagających rozwój         i wychowanie  w ramach zespołu pomocy ppp.

4)    udostępnia rodzicom wytwory działalności dzieci ( prace plastyczne, przestrzenne, ćwiczenia w książeczkach.

 

4.     Planuje i prowadzi pracę wychowawczo – dydaktyczną  w oparciu o zestaw programów wychowania przedszkolnego oraz odpowiada za jej jakość m. in.:

1)    tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności                        i zainteresowania

2)    dąży do pobudzania aktywności dzieci we wszystkich sferach ich rozwoju społecznej, emocjonalnej, ruchowej i umysłowej

3)    wspiera rozwój aktywności dziecka nastawionej na poznanie samego siebie oraz otaczającej rzeczywistości społeczno- kulturowej                      i przyrodniczej

4)    stosuje zasadę indywidualizacji pracy, uwzględniając możliwości               i potrzeby każdego dziecka

5)    stosuje nowoczesne, aktywizujące metody pracy

6)    składa wniosek do dyrektora przedszkola z propozycją realizacji wybranego przez siebie programu wychowania przedszkolnego .

 

5.     Prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie                           i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci i w zależności od rezultatów informuje o konieczności objęcia dziecka pomocą pp

1)    dokumentuje indywidualny rozwój dziecka we wszystkich sferach aktywności

2)    prowadzi i dokumentuje  pracę wyrównawczo- kompensacyjną w oparciu        o zestaw zabaw, ćwiczeń i zadań stymulujących rozwój poszczególnych funkcji, dostosowany do indywidualnych potrzeb dziecka oraz stosując zasad stopniowania trudności

3)    Przeprowadza diagnozę przedszkolną w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

 

6.     Nauczyciel ma prawo wyboru programu wychowania przedszkolnego, programu nauczania oraz podręcznika spośród  zestawu programów               i podręczników dopuszczonych do użytku przedszkola.

 

7.     Nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania.

1)      procedurę wdrożenia opracowanego programu określają szczegółowe przepisy.

  

8.     Systematycznie podnosi swoją wiedzę i umiejętności poprzez m. in.:

1)    zdobywanie dodatkowych kwalifikacji przydatnych do pracy                    w przedszkolu

2)    udział w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego

3)     aktywny udział w WDN- ie i naradach Rady Pedagogicznej

4)    samokształcenie

5)    pomoc merytoryczną ze strony dyrektora, nauczyciela metodyka i innych specjalistów

6)    wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami.

 

9. Nauczyciel obowiązany jest:

1) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;

2) kształcić i wychowywać dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

 

3) dbać o kształtowanie u dzieci postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

 

4) Nauczyciel zobowiązany jest do zwracania uwagi na stan zdrowia dziecka przyprowadzanego do przedszkola ze szczególnym uwzględnieniem objawów nieżytu górnych dróg oddechowych (kaszel, katar , kichanie, gorączka itp.). W sytuacjach podejrzewania choroby ma obowiązek żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka, w którym będzie zawarta informacja, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola.

 

§ 52

 

1.     Dyrektor i nauczyciel współpracują z rodzicami, w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dzieci, ujednolicenia procesu dydaktyczno- wychowawczego organizowania pomocy pp oraz podwyższenia poziomu pracy przedszkola, a w szczególności organizują:

1)    zebrania ogólne rodziców- w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy                 w roku

2)    zebrania oddziałowe, zajęcia otwarte dla rodziców .

3)    konsultacje indywidualne, z inicjatywy nauczyciela, lub rodziców- systematyczne, w miarę potrzeb

4)    uroczystości i imprezy okolicznościowe z udziałem rodziców, dzieci oraz najbliższych członków rodziny według harmonogramu

5)    „kącik dla rodziców” z aktualnymi informacjami o działalności placówki, realizowanych zadaniach, tematach kompleksowych i innych wydarzeniach- na bieżąco

6)    spotkania ze specjalistami i zaproszonymi gośćmi

7)    zespoły pomocy ppp

2.     Dyrektor i nauczyciel zasięgają opinii rodziców w różnych sprawach dotyczących pracy przedszkola.

 

 

§ 53

 

1.     Pracownicy przedszkola są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy służbowej, do nie ujawniania danych stanowiących dobro osobiste dziecka     i ich rodziców.

 

§ 54

 

1.     Rodzice mają w szczególności prawo do:

1)    rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie

2)    pomocy ze strony przedszkola w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

3)    pomocy w kontaktach ze specjalistami: psychologiem, logopedą

4)    zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy przedszkola

5)    udziału w pracach zespołu ppp i pomocy psychologa, pedagoga i logopedy

2.     Na rodzicach dzieci uczęszczających do przedszkola spoczywa obowiązek:

1)    przyprowadzania do przedszkola dzieci zdrowych, a w sytuacjach problemowych ( zauważony katar, kaszel, kichanie itp.) rodzic ma obowiązek przedstawić stosowne zaświadczenie lekarskie, że dziecko jest zdrowe lub zabrać je do domu celem leczenia lub kwarantanny.

2)    udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie

3)    zapewnienia dzieciom 6- letnim regularnego uczęszczania na zajęciach

4)    regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych

 

 

 

 

§ 55

 

1.     Przedszkole współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc                 psychologiczno- pedagogiczną, w tym:

1)    sporządza opinię o dziecku kierowanym do badań,

2)    kieruje wychowanków na badania psychologiczno- pedagogiczne,

3)    realizuje orzeczenia i wskazania Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej,

2.     Współpracuje z innymi specjalistami zwłaszcza z :

1)    współpracuje z lekarzem i pielęgniarką,

2)    prowadzi oświatę zdrowotną,

3)    pomaga rodzicom w kierowaniu dzieci do poradni specjalistycznych,

4)    organizuje narady szkoleniowe z udziałem specjalistów,

5)    organizuje spotkania i konsultuje ze specjalistami,

6)    organizuje w miarę możliwości zajęcia dodatkowe prowadzone przez specjalistów.

 

§ 56

 

1.     Przedszkole zatrudnia innych pracowników administracyjno – obsługowych są nimi:

1) kucharka, intendent, woźna

2.     Pracownicy administracyjno – obsługowi współuczestniczą w procesie wychowawczo- opiekuńczym poprzez:

1)    troskę o zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu

2)    współpracę w zakresie zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa ochrony przed przemocą i poszanowania ich godności osobistej

3)    usuwanie lub zgłaszanie dyrektorowi wszelkich zaniedbań i zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci

3.     Do obowiązków pracowników przedszkola należy:

1)    dbanie o czystość i higienę pomieszczeń oraz otoczenia przedszkola

2)    przestrzeganie przepisów bhp i przeciw pożarowych

3)    odpowiedzialność za powierzony sprzęt i narzędzia pracy

4)    przestrzeganie dyscypliny pracy

5)    dbanie o zabezpieczenie budynku przed kradzieżą

6)    legitymowanie osób wchodzących na teren przedszkola

4.     Pracownicy zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy służbowej, do nie ujawniania danych stanowiących dobro osobiste dziecka i ich rodziców.

5.     Szczegółowy zakres obowiązków poszczególnych pracowników określa dyrektor w przydziale czynności .

6.     Szczegółowe zadania innych pracowników przedszkola:

 

 

a)    intendenta:

 

1. Stanowisko pracy podlega bezpośrednio dyrektorowi przedszkola.

2. Pobieranie z kasy urzędu gminy zaliczki.

3. Sprawdzanie zgodności zakupu z rachunkami.

4. Prowadzenie kartotek magazynowych, raportów dziennych i rozliczeń    miesięcznych, książki kasowej.

5.Układanie dziennych i dekadowych jadłospisów z uwzględnieniem wszystkich    produktów i norm żywieniowych, sporządzanie jadłospisów na gazetkę dla rodziców.

6.Robienie codziennych zakupów do magazynu, dostarczenie produktów kucharce, porcjowanie produktów, dbanie o urozmaicenie żywienia.

7.Dbanie o czystość pomieszczeń i urządzeń związanych z przechowywaniem produktów.

8. Przestrzeganie stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów znajdujących się w magazynie, właściwe przechowywanie ich i zabezpieczenie przed zniszczeniem.

9. Wykonywanie prac zleconych przez dyrektora przedszkola.

10. Przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów BHP i ppoż.

 

b)    kucharka:

 

1.     Uczestniczenie w planowaniu jadłospisów i przygotowanie według niego posiłków.

2.     Pobieranie produktów spożywczych z magazynu w ilościach przewidzianych recepturą i odpowiednie zabezpieczenie ich przed użyciem.

3.     Przestrzeganie zasad technologii i estetyki oraz przepisów higieniczno sanitarnych, dyscypliny pracy, BHP i ppoż.

4.     Natychmiastowe zgłaszanie dyrektorowi przedszkola powstałych usterek oraz wszelkich nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia lub życia.

5.     Dbanie o najwyższą jakość i  smak posiłków i wydawanie ich o wyznaczonych godzinach.

6.     Prowadzenie magazynu podręcznego.

7.     Codzienne parzenie naczyń stołowych, oznakowanie i przechowywanie prób prokuratorskich.

8.     Wykonuje prace zlecone przez dyrektora przedszkola.

 

c)     woźna:

1.       Odpowiada za czystość obu sal zabaw, szatni, wiatrołapu, kancelarii, piwnic, ogrodu i urządzeń sanitarnych.

2.       Pranie ręczników, ścierek, odzieży ochronnej.

3.       Wykonuje sprzątanie codzienne – wycieranie kurzu, odkurzanie, ścieranie parkietu i innych posadzek, podlewanie kwiatków, dbałość o czystość sanitariatów.

4.       Wykonuje sprzątanie generalne 1 raz w miesiącu – mycie okien, drzwi i lamperii.

5.       Pranie firanek, mycie lamp oświetleniowych.

6.       Mycie zabawek, sprzętów i mebli.

7.       Trzepanie dywanów.

9.     Przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów BHP i ppoż.

10.  Wykonuje prace zlecone przez dyrektora przedszkola.

 

§ 57

 

1.     Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i pracowników określają odrębne przepisy.

 

 

 

 

RODDZIAŁ VII

 

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA

 

§ 58

 

1.     Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo podczas pobytu                  w przedszkolu oraz podczas wszystkich zajęć organizowanych poza przedszkolem.

1)      zapewnia stałą opiekę podczas pobytu dziecka w przedszkolu oraz zajęć organizowanych poza terenem przedszkola,

2)      uczy zasad bezpiecznego zachowania i przestrzegania higieny,

3)      stwarza atmosferę akceptacji,

4)      zapewnia organizację wycieczek zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.     Rodzice dzieci są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.

 

§ 59

 

1. Przedszkole zapewnia dzieciom właściwie zorganizowany proces                         wychowawczo- dydaktyczny.

 

2. Dziecko ma prawo do:

1)   Podmiotowego, równego  i życzliwego traktowania,

2)   spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,

3)   akceptacji takim jakie jest,

4)   własnego tempa rozwoju,

5)   kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi,

6)   zabaw i wyboru towarzyszy zabaw,

7)   snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone, a nie „snu na rozkaz,”

8)   jedzenia i picia gdy jest głodne i spragnione przy równoczesnym prawie do nauki regulowania własnych potrzeb zgodnie z obowiązującymi zasadami,

9)   zdrowego i smacznego jedzenia

10) do korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ramach prac     zespołu ppp .

 

3. Dziecko 5- letnie ma prawo do bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego publicznego przedszkola, lub zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli droga dziecka z domu do najbliższej placówki przekracza 3 kilometry.

 

 

§ 60

 

1.     Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:

1)    szanowania wytworów przez innych dzieci,

2)    podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego,

3)    przestrzegania zasad higieny osobistej.

 

§ 61

 

1.       Dyrektor w drodze decyzji może skreślić dziecko z listy wychowanków          w przedszkolu:

1)    systematycznego zalegania z opłatami za pobyt dziecka w przedszkolu, gdy warunki materialne nie upoważniają do korzystania z zapomogi           i zwolnień,

2)    uzyskania opinii specjalisty, stwierdzającej, że dziecko nie może przebywać w grupie dzieci zdrowych w oddziale ogólnodostępnym.

3.       Dyrektor informuje rodziców o możliwości bezpłatnego realizowania przez dziecko 5i 6- letnie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, uzgadnia z rodzicami sposób jego realizacji.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI DZIECI

DO PRZEDSZKOLA

 

 

§ 62

 

1.     Dziecko w wieku 5 i 6  lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.

2.     Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczynającego się       z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat.

3.     Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego, są obowiązani do zgłoszenia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.

 

§ 63

 

1.        Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły.

2.        Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

3.        Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcio- i sześcioletnim bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola lub oddziału przedszkolnego umożliwiającego dzieciom spełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

 

§ 64

 

1.     Szczegółowe zasady rekrutacji dzieci do przedszkola określa Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw( Dz. U. 2014 r. poz. 7)

2.     Skreślony .

§ 65

 

Skreślony

 

§ 66

 

 

Skreślony

§ 67

 

Skreślony

 

ROZDZIAŁ IX

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

§ 68

 

1.     Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 69

 

 

1.     Przedszkole używa pieczęci w brzmieniu:

1)    pieczęć podłużna:

 

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE

           „MIŚ USZATEK”

                w Łukowicy

pow. Limanowski, woj. małopolskie

           tel.(018) 333 50 18

NIP 737-18-71-690, REG. 000971235

 

 

§ 70

 

1.     Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

2.     Przedszkole może tworzyć środki specjalne, na zasadach określonych            w odrębnych przepisach.

 

§ 71

 

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

                                                       

 

§  72

 

            Rada Pedagogiczna Uchwałą nr 9 / 2013/14  z dnia    5 lutego  2014 r. zatwierdziła tekst statutowy po wprowadzonych zmianach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................                                                          ………………………...

 RADA PEDAGOGICZNA                                       RADA RODZICÓW      

 

 

 

Odwiedzin :
(C)opyright by Przedszkole Łukowica