Strona główna -> Zapytanie ofertowe-catering

ZAPYTANIE OFERTOWE


dla którego nie stosuje się procedur zawartych w ustawie Prawo zamówień publicznych na usługę cateringu dla dzieci, które będą uczęszczać do Przedszkola Samorządowego „ Miś Uszatek” w Łukowicy

I.  ZAMAWIAJĄCY:

Przedszkole SAMORZĄDOWE „Miś Uszatek” w Łukowicy

Łukowica 348

34-606 Łukowica

NIP: 737-18-71-690

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Usługa cateringu dla dzieci, które będą uczęszczać do Przedszkola Samorządowego „Mis Uszatek” w Łukowicy  w roku szkolnym 2017/18.


III.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringu – przygotowanie i dostawa wyżywienia dla 115  dzieci ( przy 100 % frekwencji)  w wieku przedszkolnym 3-6 lat, które będą uczęszczać Przedszkola Samorządowego w Łukowicy  Gmina Łukowica  w okresie od 01.09.2017 r. do 31.07. 2018 r.

 2. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie trzech posiłków dziennie tj. śniadanie, obiad i podwieczorek dla grupy maksymalnie 115 dzieci w okresie  od 01.09.2017 r. do 31.07. 2018 r.

 3. Wartość kaloryczna posiłków: 1300 -1700 kcal.

 4. Posiłki będą dostarczane od poniedziałku do piątku w godzinach: śniadania -godz. 8:30, obiad i podwieczorek -godz. 12:00.

 5. Zamawiający określa wielkość przedmiotu zamówienia w okresie trwania umowy tj.: maksymalnie  115 x 20 x 11= 25300 posiłków całodniowych (w okresie od 01.09.2017 r. do 31.07.2018 r.)

Produkty w dziennym jadłospisie muszą  być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1154) oraz musi obejmować: śniadanie - zupa mleczna lub potrawy mleczne i mleko - pochodne, kanapka, herbata itp.; obiad - zupa, drugie danie: ziemniaki (lub zamiennie ryż, kasza, kopytka, makaron itp.) - dania mięsne np. sztuka mięsa, udziec kurczaka, pierś z indyka kotlet schabowy, stek z piersi z kurczaka, bitki wołowe, gulasz itp. ryba, pierogi, naleśniki, knedle itp. -surówka, kompot lub napój; podwieczorek - kanapka lub ciasto i desery mleczne, owoce (w tym sezonowe) kisiel, budyń, herbata lub napój mleczny itp.: woda mineralna.

Zamawianie posiłków odbywa się do godziny 8.00.

 1. Wykonawca najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem każdego kolejnego miesiąca świadczenia usług ustali i przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu propozycje jadłospisu na okres kolejnego miesiąca, zamawiający ma prawo do dokonania zmian w jadłospisie.

 2. Posiłki musza być urozmaicone, wysokiej jakości zarówno co do wartości odżywczej, gramatury jak i estetyki.

 3. Wykonawca dostarcza posiłki własnym transportem i samodzielnie je przygotowuje. Wykonawca dba o właściwy stan dostarczania posiłków (posiłki gorące, świeże, smaczne i estetyczne) oraz właściwie dobrane do wieku dzieci.

 4. Do obowiązków Wykonawcy należy także codzienny odbiór pojemników i odpadów pokonsumpcyjnych niezależnie od ich ilości. Pojemniki zbierane będą w następnym dniu dostawy posiłków.

 5. Wykonawca oświadcza, że posiada pełne uprawnienia potrzebne do świadczenia usługi wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

 6. Stan posiłków i sposób dowożenia musi spełniać wymogi Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

 7. W przypadku awarii lub innych nie przewidzianych zdarzeń Wykonawca jest zobowiązany zapewnić posiłki o nie gorszej jakości na swój koszt z innych źródeł.

 8. W cenie oferty należy uwzględnić koszt posiłków standardowych i dietetycznych w razie konieczności.

 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w ilości przedmiotu zamówienia w trakcie trwania umowy. Rozliczenie finansowe Wykonawcy za usługi z Zamawiającym odbywać się będzie na podstawie faktycznie dostarczonych posiłków i ich ceny jednostkowej.

 10. Cena jednostkowa posiłku winna zawierać koszt przygotowania i dostarczania. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwem zgodnie z normami HACCP.

 11. Posiłki muszą spełniać wymogi żywienia zalecane przez Instytut Matki i Dziecka dla dzieci przedszkolnych w wieku od 3 do 6 lat oraz Instytutu Żywności i Żywienia. Posiłki nie mogą być przygotowywane z półproduktów.

     Termin realizacji zamówienia: od 1 września 2017 do 31 lipca 2018 r.

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM

 

Ofertę może złożyć Wykonawca, który:

 1. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, do wykonania zamówienia.

 2. Wykona przedmiot zamówienia w terminie.

 3. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT/ rachunku.

 4. Przyjmie zlecenie przedmiotowego zadania w formie pisemnej umowy między Zamawiającym a Wykonawcą.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1).

Oferta powinna:

 1. posiadać datę sporządzenia, 

 2. zawierać adres oferenta, numer telefonu, numer NIP,

 3. być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim,

 4. podpisana czytelnie przez Wykonawcę,

 Do oferty obowiązkowo należy dołączyć Oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 2).

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być dostarczona mailem lub przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera pod adres:  

 Przedszkole Samorządowe „Miś Uszatek” w Łukowicy

34-606 Łukowica 348

Adres mailowy :  przedszkole348@interia.pl

Do dnia   11   sierpnia 2017 r.

Oferty złożone po terminie lub bez obowiązujących załączników lub podpisane przez osoby, które nie są do tego upoważnione nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

 

VII. OCENA OFERTY

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena – 90 %

Referencji podmiotów obsługiwanych przez Oferenta  i rodziców dzieci korzystających z wyżywienia Oferenta w obsługiwanych przedszkolach – 10 %

 

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pomocą maila lub  formie pisemnej.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela   dyrektor  Przedszkola Samorządowego pod adresem e- mail: przedszkole348@interia.pl ,  oraz pod numerem telefonu 502 051 183  i  18 33 35 018    w dniu  10  sierpnia, w godzinach od 12.00  do 14.00, a także pod nr telefonu Zespołu Obsługi Edukacji 18 33 35 054 – p. dyrektor Małgorzata Pogwizd .


Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje dyrektora Przedszkola Samorządowego „Miś Uszatek”  do złożenia zamówienia.


Danuta Gądek-Czaja

Dyrektor Przedszkola Samorządowego „Miś Uszatek”  w Łukowicy


 

Odwiedzin :
(C)opyright by Przedszkole Łukowica